fbpx
+359 885 495 413 info@seekthetepe.com

Общи условия и правила за участие в Търсач под Тепетата

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Уважаеми потребители,

 

 

 

Моля, запознайте се с тези общи условия внимателно, преди да използвате интернет сайта “www.seekthetepe.com” (наричан по-долу за удобство Сайта). Със зареждането на тази интернет страница, Вие заявявате, че разбирате тези общи условия, съгласявате се да сте обвързани с тях, и се задължавате  да ги спазвате стриктно. В случай че не сте съгласни с което и да е от посочените по-долу, моля, прекратете използването на Сайта. За каквито и да е спорове, възникнали във връзка със Сайта, и неуредени от настоящите общи условия, ще се прилага действащото българско законодателство.

 

 

 

 1. Настоящите Общи условия и правила уреждат провеждането на “Търсач под Тепетата”(наричана за краткост„Играта”), организирана от “Проектът РП 2019” ЕООД, ЕИК: 205604896, със седалище и адрес на управление с. Труд, ул. Момчил Войвода №8 представлявано от управителя Росен Петров (наричан за краткост „Организатор на играта”).
 2. Всеки участник в Играта е длъжен да се придържа към настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта. Всички КЛИЕНТИ са длъжни да се запознаят с условията на Организатор на играта и правилата на игра, които са предоставени в интернет сайта на играта.
 3. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на Играта! Не носи никаква материална или лична отговорност за щети причинени на участниците в следствие на неспазване на правилата.
 4.  Всеки участник носи собствена отговорност при играта и участва на своя воля.
 5. В Играта могат да участват само лица, навършили 18-годишна възраст. Лица на възраст между 13 и 17 години могат да участват в Играта, но само при условие, че са придружени от лице, навършило 18 години. За да участват в Играта, лица под 12-годишна възраст трябва да бъдат придружени от възрастен, който да плати таксата за участие в Играта от тяхно име.
 6. В Играта не е препоръчително да участват бременни жени, лица със сърдечно-съдови проблеми. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, вземат участие в Играта.
 7. Ако в хода на Играта някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият трябва да прекрати участието си в Играта, придружен при необходимост от други участници. В този случай, ако не се стигне до нулиране на Играта, останалите участници могат да продължат участието си в започналата Игра.

 

 

 

В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците, представител на Организатора на играта, осъществяващ контрол върху процеса на Играта, може да вземе решение за нейното преждевременно спиране.

 

 

 

 1. В случай, че група от участници в Играта е възпрепятствана по обективни причини да участва, планираните час и дата на Играта следва да бъдат отменени в срок най-късно до 24 часа преди уговорения час. В противен случай участниците от съответната група дължат неустойка в размер на 50% от стойността на резервацията. В случай, че участниците закъсняват с повече от 15 минути, считано от обявеното начало на Играта, уговорената сесия на Играта не може да се промени за друг ден и час.
 2. Загадките, както и техните механизми са под авторското право на “Проектът РП 2019” ЕООД
 3. По време на провежда Играта е строго забранено:

 

 

 

 • Участието на лица, употребили алкохол или всякакъв вид лекарства или други психотропни вещества;
 • Участието на лица, които проявяват агресия.
 • Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна, която не може да се разгласява по какъвто и да е начин или да се използва. Информацията, получена в тази връзка, следва да се пази като конфиденциална.
 • Забранява се участието в Играта без писменото съгласие във вид на декларация на всеки един участник поотделно.

 

 

 

 1. При устно съгласие на играчите, служител на “Проектът РП 2019” ЕООД може да ги фотографира или видеозаснеме. Тези материали са собственост на “Проектът РП 2019” ЕООД и могат да бъдат използвани за рекламни и промоционални цели по преценка на Оранизатора на Играта.
 2. Организаторът на играта запазва правото си да променя правилата на играта и общите условия по всяко време.

 

С участието си в играта, Вие доброволно се съгласявате с дадените условия.

 

 

 

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 1. КОИ СМЕ НИЕ. Екипът на сайта не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, но се задължава да гарантира опазването на конфиденциалността относно всички предоставени данни от потребителите при регистрация, вкл. чрез Фейсбук, по имейл, или по друг начин. Потребителите на сайта се съгласяват чрез приемането на тези общи условия, че статистическата информация относно посещаемостта на сайта може да бъде предоставяна за използване с маркетингови цели на настоящи или бъдещи рекламодатели, както и може да бъде използвана за вътрешна статистика и анализи, или за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с възможността екипът на www.seekthetepe.com да му изпраща информационни съобщения относно наличието на нови игри и/или информация за актуални промоции или др.
 2. ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

 

Ние ще използваме Вашите данни (получени онлайн или физически лично от Вас), наред с други цели, за администриране на Вашата регистрация като потребител, за управление на Вашите покупки на продукти или услуги, за отговаряне на Ваши запитвания и, ако желаете, за да Ви изпращаме нашите персонализирани съобщения.

 

 1. ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ. Вашите данни са ни необходими само за няколко неща, а именно: да Ви идентифицираме за резервацията, която сте направили или например, нашия интерес да отговорим на Вашите запитвания, или въз основа на съгласието, което ни давате, за да Ви изпращаме нашата брошура, наред с други неща.
 2. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ. “Проектът РП 2019” ЕООД не споделя личните данни на своите клиенти.
 3. ВАШИТЕ ПРАВА. Вие имате правото на достъп, коригиране или изтриване на Вашите лични данни. В някои случаи имате и други права, като например, да възразите срещу използването от нас на Вашите данни, както и право на преносимост на данните, както подробно е обяснено по-долу. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@seekthetepe.com

 

Какво са лични данни и понятията, свързани с тях?

 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

Специални категории лични данни“ са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни, за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице;

 

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

 

„Обработващ лични“ данни е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва лични данни от името на администратора на лични данни. Отношенията между администратора и обработващия лични данни се уреждат с нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който се определя обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните;

 

„Обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни, независимо дали с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни, имат право да обработват личните данни;

 

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му, свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

 

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

 

„Нарушение на сигурността на лични данни“ означава действие/обстоятелство, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

 

„Приложимо законодателство“ означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни (Закон за защита на личните данни и др.);

 

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент относно защитата на данните“), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

 

 

 

Как събираме и получаваме информация за Вас?

 

“Проектът РП 2019” ЕООД обработва лични данни, които Вие ни предоставяте доброволно, например в хода на изпълнение на резервация, във връзка с дейността ни като организатор на куест игри, регистрация за участие в организирани от Нас игри /томболи /кампании, посещение и регистрация на нашите уеб сайтове, изпращане на искания /запитвания и др.

 

 

 

Каква информация събираме за Вас?

 

Представители, лица за контакт и служители на клиенти и партньори на “Проектът РП 2019” ЕООД.

 

Обичайно ние получаваме Вашите лични данни от Вашия работодател или от Вас лично, когато е необходимо да подготвим, сключим или изпълним договор с него или да встъпваме в търговски отношения. Например, възможно е Вие да сте посочен като законен представител или лице за контакт в договор, или в търговска кореспонденция, във връзка със сключване, изпълнение или прекратяване на договор (в това число получаване на изходни суровини или предаване на готова продукция), отправяне на оферта, разрешаване на възникнали търговски спорове и други подобни. Ние обработваме тези данни, за да изпълним своите договорни и законови задължения, както и на основание Вашето доброволно дадено съгласие, при осъществяване на връзка с нас.

 

Посетители на сайта www.seekthetepe.com  и други уеб сайтове, които ние можем да поддържаме.

 

Информацията, която събираме за Вас на нашите уеб сайтове зависи обичайно от целта на посещението Ви и функционалността, която ползвате. Повечето от функционалностите нямат изискване за регистрация, позволявайки Ви да посещавате нашите уеб сайтове, без ние да можем да Ви идентифицираме. Въпреки това, някои функционалности изискват да ни предоставите лични данни, например, нашата форма за контакт. В тези случаи изискваната информация би включвала, но не само: име, пощенски код, имейл адрес, телефонен номер или адрес.

 

Ние събираме тази информация на основание Вашето съгласие за предоставянето ѝ и с цел да отговорим на Ваше запитване по отношение на предлаганите от Нас продукти. В зависимост от попълнената от Вас информация е възможно, същата да бъдe обработвана за установяваме и упражняваме на права, във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас, произтичащ от направени рекламации, претенции или оплаквания.

 

При посещение на нашите сайтове ние събираме информация относно Вашия IP адрес и „бисквитки“, с цел определяне посещаемостта на нашите сайтове и подобряване на обслужването. За да постигнем тази цел, когато влизате в нашия сайт, ще бъдете помолени да предоставите Вашето съгласие да запазваме „бисквитки“ („cookies“) на Вашето устройство.

 

 

 

Участници в игри /томболи /кампании, провеждани на нашите сайтове и Facebook  профил.

 

При желание от Ваша страна да участвате в игри (включително чрез поставяне на коментар от Ваша страна под пост в нашата официална страница), организирани и провеждани от “Проектът РП 2019” ЕООД, Вие доброволно предоставяте Ваши лични данни като имена, имейл адрес, телефон, адрес за доставка на спечелената награда, или Вашия Facebook профил, чрез които Вие се идентифицирате за целите на провежданата игра. Ние обработваме тези данни на основание Вашето доброволно демонстрирано съгласие да участвате в играта, изпълнявайки условията за участие, както и нашия интерес да установяваме и упражняваме нашите права, във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас.

 

Целите, за които са ни необходими Вашите данни са:

 

 • регистрацията Ви за участие в нашите игри и изпращането на специално генериран код за участие в играта / томболата / кампанията (когато е приложимо);
 • възможност да се свържем с Вас и да Ви уведомим в случай, че печелите;
 • обявяване на печелившите и гарантиране на прозрачност и равнопоставеност на всички участници чрез публикуването на Вашето име и код за участие в играта / томболата / кампанията (когато е приложимо) на нашите сайтове и/или официални страници в социалните мрежи Facebook;
 • да Ви изпратим спечелената награда.

 

На кого предоставяме Вашите лични данни?

 

Организатора на Играта зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Дружеството да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 

 • Държавни и общински органи: В изпълнение на своите законови задължения, Дружеството може да бъде задължено да разкрие Вашите лични данни, при изрично указание на държавни или общински органи (Национална агенция по приходите, Националният осигурителен институт, Митници, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и др.);

 

Специални категории данни

 

Организатора на Играта не обработва чувствителни лични данни на свои на служители / представители на клиенти, партньори и доставчици, посетители на уебсайтовете и страниците в социалните мрежи.

 

 

 

Данни за деца

 

Ние управляваме нашите сайтове в съответствие с приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Организатора на Играта

 

 1. Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни

 

Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват, както и копие от тях. За целта, можете да попълните съответната заявка за достъп.то законодателство. Деца на възраст 18 години или по-малки, винаги трябва да имат съгласието на законен представител, преди да ни предоставят лични данни чрез уебсайта. Ако при събирането на данните установим, че даден потребител е под тази възраст и не е предоставил съгласие на законен представител преди предоставянето на каквито и да било лични данни, няма да използваме или поддържаме неговите лични данни, без съгласието на законния му представител. Без такова съгласие обаче детето може да няма възможност да участва в определени дейности.

 

 

 

Какви са Вашите права?

 

 

 

 1. Право на коригиране на Вашите лични данни

 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.

 

 1. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

 

Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или са обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако желаете да оттеглите даденото си съгласие или данните са били обработвани незаконосъобразно.

 

 1. Право на ограничаване на обработването

 

Ако оспорите точността на личните Ви данни за период, който ни позволява да я проверим, както и в други случаи, предвидени в Регламента, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 

 1. Право на преносимост

 

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:

 

е основано на съгласие или на договор с нас и

 

се извършва по автоматизиран начин.

 

Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Дружеството директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

 

 1. Право на възражение

 

Имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството.

 

 1. Право да оттеглите даденото от Вас съгласие

 

При наличие на дадено съгласие от Ваша страна за обработване на личните Ви данни, Вие може да го оттеглите във всеки един момент.

 

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси, относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в т. 2 контакти. Ще разгледаме Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни от получаването му ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с до два месеца, като се вземе предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информиран, включително за конкретните причини за забавянето.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА “БИСКВИТКИ” („COOKIES“)

 

Тази политика се отнася за „бисквитки“ или подобни инструменти на следните сайтовете на Организатора на играта („“Проектът РП 2019” ЕООД“, „Ние“, „Дружеството“) – www.seekthetepe.com за да подобрим тяхното представяне по време на използването им от Вас. Тази политика обяснява как правим това.

 

Какво са „бисквитки“?

 

„Бисквитките“ или още „cookies” са малки текстови файлове, съдържащи малки количества информация, която се изпраща към Вашия интернет браузър (Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome) и се съхранява на Вашето устройство, компютър или мобилно устройство, когато посещавате сайтове. Когато отново посетите нашите сайтове  или друг сайт, който може да разпознае тази „бисквитка“, вашето устройство има възможността да комуникира с уебсайта и той от своя страна да извлече информацията от тази „бисквитка“.

 

Дадена „бисквитка“ остава във Вашето устройство за използване при следваща сесия, като тя може да бъде междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един браузър, всеки от тях има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не се отнасят до дадено лице, а до комбинация от устройство и интернет браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства, има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация от устройство и браузър. От друга страна „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили.

 

Ние използваме „бисквитките“, за да Ви помогнем ефективно да сърфирате в нашите уебсайтове и да ви спестим време, като не Ви се налага да въвеждате данните си всеки път, когато ги посещавате. „Бисквитките“ ни позволяват да Ви предоставим информация и да Ви покажем съдържание, което е от значение за Вас. Използваме и „бисквитки“, за да анализираме как взаимодействат нашите клиенти и потребители с нашите уебсайтове, така че да подобрим ползването на уебсайтовете от клиентите и потребителите.

 

Видове „бисквитки“

 

 1. Необходими бисквитки
 2. Бисквитки за оценяване на представянето на сайта
 3. Функционални бисквитки
 4. Бисквитки за тaргетиране

 

Някои от тези „бисквитки“ са необходими и се пазят само за дадената сесия, или още докато използвате нашия уебсайт и след това се изтриват. Други от тях са постоянни и могат да бъдат съхранявани за определен период от време, след като сесията Ви на нашия уебсайт е приключила. „Бисквитки“ могат да бъдат поставяни и от наши одобрени бизнес партньори.

 

„Необходими бисквитки“

 

За да работят нашите уебсайтове са нужни така наречените „необходими бисквитки“.

 

Тези „бисквитки“ са от съществено значение, за да Ви позволят да използвате уебсайта и неговите функционалности, например, достъп до защитени зони на уебсайта.

 

Без строго „необходимите бисквитки“, нашите уебсайтове и услугите от типа back-end няма да работят. Ако премахнете или деактивирате тези „бисквитки“, не можем да гарантираме, че ще можете да използвате нашите уебсайтове.

 

Нашата употреба на „необходимите бисквитки“ включва:

 

 • Идентификацията Ви като влезли в сигурните части на нашия уебсайт за времето на Вашето посещение;

 

Ние не използваме строго „необходими бисквитки“, за да събираме информация за Вас за маркетингови цели или да проследяваме дейността Ви в интернет.

 

„Бисквитки за оценяване на представянето на сайта“

 

„Бисквитките за оценяване на представянето на сайта“ събират информация за това как посетителите използват нашите уебсайтове. Те ни позволяват да разпознаем и да броим броя на посетителите и да определим как те използват нашите уебсайтове.

 

Тези „бисквитки“ ни помагат да подобрим начина, по който функционират нашите уебсайтове (например, като гарантира, че потребителите намират лесно това, което търсят) и да разпознават кога има получени съобщения за грешки. Тези „бисквитки“ не събират информация, която да ви идентифицира.

 

Информацията, събрана от тези „бисквитки“, е анонимна или псевдоанонимизирана.

 

Използването от нас на тези „бисквитки“ включва:

 

 • анализиране на начина, по който посетителите използват нашия уебсайт;
 • записване на всички възникнали грешки;
 • тестване на различни дизайни на нашия уебсайт; и
 • измерване на ефективността на нашата реклама.

 

Не използваме „бисквитки за оценяване на представянето на сайта“, за да събираме лична информация.

 

„Функционални бисквитки“

 

„Функционалните бисквитки“ се използват за предоставяне на услуги (като видеоклипове) или за запомняне на избора, който Вие правите, за да персонализираме нашето съдържание за Вас (например, като си спомним потребителското ви име, избора на език или регион)

 

Използването на „функционалните бисквитки“ включва:

 

 • запаметяване на Вашите предпочитания, които сте избрали да персонализирате дадени функционалности на нашия уебсайт;
 • не използваме „функционални бисквитки“, за да Ви насочваме към реклами на други уебсайтове.

 

Можете да блокирате тези „бисквитки“ чрез настройките на браузъра си, но това може да означава, че няма да можем да Ви предложим определени услуги или Вашето предпочитание да не ползвате конкретна услуга.

 

„Бисквитки за таргетиране“

 

Тези „бисквитки“ записват Вашето посещение на нашите уебсайтове, включително уебстраниците, които сте посетили, и връзките, които сте проследили. Ние използваме тази информация, за да направим нашите уебсайтове и реклама подходящи за Вашите интереси и да предоставим тази информация на трети страни.

 

Можете да контролирате дали тези „бисквитки“ да се използват или не, но ако ги блокирате, може да не сме в състояние да Ви предложим определени функционалности.

 

Използването на „бисквитки за таргетиране“ включва:

 

 • предоставяне на съдържание и маркетингови съобщения съобразени с Вашите интереси, въз основа на информация от посещението Ви на нашите уебсайтове
 • предоставяне на социални мрежи като Twitter или Facebook с информация за посещението ви на нашите уеб сайтове

 

Други устройства за проследяване

 

Ние може да използваме други индустриални стандартни технологии като тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), за да проследим как Вие използвате нашите уебстраници и промоции или можем да позволим на Трети страни – Доставчици на услуги да използват тези устройства от наше име. Таговете на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”) са малки графични изображения, разположени на отделни части от нашите уебстраници или в имейлите ни и ни позволяват да разберем дали сте извършили определено действие. Когато получите достъп до тези страници или отворите или кликнете върху имейл, таговете на пиксели или други интернет маркирания (“web beacons”) изпращат уведомление (което не съдържа лични данни) за това действие. Таговете на пиксели ни позволяват да разберем по-добре поведението на потребителите и изчислим посетителския трафик на нашите уебстраници. Можем също така да използваме тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), които нашите Съдружници и/или маркетингови Партньори ни предоставят за същите цели.

 

Дали някой друг използва „бисквитки“ на сайтовете на Търсач под Тепетата?

 

Когато Вие посещавате нашите уебстраници, ние и/или нашите оторизирани трети страни – доставчици на услуги и рекламодатели, може автоматично да събираме/събират такава информация посредством използването на електронни инструменти – „бисквитки“ и други интернет маркирания (“web beacons”) или посочване („тагване”) на пиксели, с цел да определим цялостната ефективност на нашите онлайн реклама, съдържание и програмиране.

 

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове „бисквитки“. Използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове. Повече информация можете да намерите на: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

 

На нашите уебсайтове също се използват и „бисквитки“ DoubleClick – те са предоставени от  нашия онлайн доставчик на реклами, тези „бисквитки“ се използват, за да обслужват нашите интернет реклами на други сайтове. Някои от нашите уебстраници може да съдържат електронни изображения, които ни помагат да видим как потребителите взаимодействат на тези страници. Те също така могат да предоставят на Double Click информация за взаимодействието. За повече информация: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

 

Също така може да използваме „бисквитки“ на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила.

 

Как да изключите „бисквитките“?

 

Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за „бисквитки“. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ на Вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

 

Cookie settings in Internet Explorer

 

Cookie settings in Firefox

 

Cookie settings in Chrome

 

Cookie settings in Safari web and iOS.

 

Ако се притеснявате най-много за рекламните „бисквитки“ към трети страни, генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

 

Имайте предвид, че ако решите да спрете „бисквитките“, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

 

Използва ли Търсач под Тепетата „бисквитки“, които съдържат личните ми данни?

 

Не, „бисквитките“, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

 

Повече информация

 

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за „бисквитки“, свържете се с Нас на имейл: info@seekthetepe.com